ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

ZASADY REKRUTACJI

WARUNKI I KRYTERIA ZGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH

PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

31-953 Kraków, os. Urocze 13

 

Rok szkolny 2022/2023

 

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 18 maja 2021r. poz. 1182 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 roku poz. 1737);

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873).

4) Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny      z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

 1. Przeliczeniu na punkty podlegają trzy wymienione poniżej,                         a znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
 • matematyka,
 • geografia,
 • fizyka.

 

 1. Zasady punktacji:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35,
 • wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3,
 • maksymalna ilość punktów za wyniki uzyskane w trakcie egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny z języka polskiego            i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 72 pkt.,
 • osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 28 pkt.,
 • kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów ustala się na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1737).

 

 1. Przy przeliczaniu na punkty ocen z języka polskiego i trzech podanych w punkcie 4 zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 pkt.,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.,
 • dobrym – przyznaje się po 14 pkt.,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

 

 1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać do 28 punktów, w tym za:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • tytuł laureata lub finalisty lub uzyskane wysokie miejsce w zawodach będących konkursami wiedzy, konkursami artystycznymi, zawodami sportowymi o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim – maksymalnie 18 pkt. (szczegółowe zasady przyznawania punktów zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1737)),
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.