WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna powstał w 1960 roku.

Organem prowadzącym szkoły jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna.

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bardzo dobre warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.

Podejmujemy skuteczne działania, aby proces edukacyjny związany z kształceniem, wychowaniem i opieką przebiegał w bardzo dobrze wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych i multimedialnych.

Stosujemy efektywne, aktywizujące, nowoczesne metody nauczania.

Proces edukacyjno – wychowawczy realizują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach merytoryczno – metodycznych.

Szkoła jest otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowywanie się do wyzwań i potrzeb współczesnego świata.

Dbamy o wysoki poziom nauczania.

Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, tolerancyjną, przyjazną uczniom.

Eliminujemy wszelkie przejawy demoralizacji poprzez zintegrowane działania wychowawczo – profilaktyczne.

Oferujemy uczniom szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Do realizacji zadań wychowawczych włączamy prowadzoną w duchu fair – play rywalizację sportową.

Cały proces edukacyjno – wychowawczy realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

Szkoła realizuje podstawowe zadania statutowe w ścisłej współpracy z: organem prowadzącym, zakładami pracy, środowiskiem lokalnym, władzami oświatowymi, środowiskiem akademickim, innymi instytucjami wspierającymi rozwój oświaty.

Swoją ofertę edukacyjną szkoła, we współpracy z licznymi zakładami pracy, systematycznie dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Realizujemy liczne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej rozszerzające naszą ofertę edukacyjną.

Promujemy naszą ofertę wśród młodzieży gimnazjów Krakowa i okolicznych miejscowości.

Dbamy o wizerunek szkoły, szczycimy się jej osiągnięciami i ponad 50 – letnią tradycją, rozwijamy ceremoniał szkolny.

Absolwent naszej szkoły to profesjonalista doskonale przygotowany do realizacji swoich aspiracji zawodowych tak w kraju jak i w krajach Unii Europejskiej.

Jest to człowiek posiadający umiejętność radzenia sobie w życiu społecznym, ceniący wartości rodzinne i patriotyczne.

 

Kraków, styczeń 2014 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.