Andrzej Klisiewicz 1ef - przewodniczący

Małgorzata Kawula 3te - z-ca przewodniczącego

Ewa Doniec 3te - skarbnik

Agnieszka Sala 2e - sekretarz

SKŁAD RADY RODZICÓW    2021/2022

RADA RODZICÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców będąca społecznym organem szkoły. Radę tworzą rodzice wybrani na pierwszych w danym roku szkolnym zebraniach klasowych /każdą klasę reprezentuje jedna osoba/. Nadrzędnym celem jej działalności jest współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz zwiększania bezpieczeństwa w szkole.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

Rada Rodziców zarządza funduszem, który powstaje ze składek rodziców oraz innych źródeł. W bieżącym roku szkolnym rodzice dobrowolnie wpłacają składkę w wysokości 100 zł rocznie /wpłaty można dokonywać w ratach/.

 

Pozyskane środki przeznacza się m. in. na: pomoc socjalną dla uczniów, nagrody dla uczniów za konkursy i wyniki w nauce, organizację imprez kulturalnych i sportowych dla uczniów, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, modernizację bazy dydaktycznej szkoły. Stanowią one istotne wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

Numer konta Rady Rodziców:

Bank PKO BP Kraków nr 23 1020 2906 0000 1302 0013 6010

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do aktywnej współpracy!