ZARZĄDZENIE NR 7/II/2022

z dnia 21 lutego 2022 roku

 

dotyczy: powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej oraz podstawowych terminów obowiązujących w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/23

 

Na podstawie zarządzenia nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020r. oraz Na podstawie § 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 i art.164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821 ) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek                  i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.2 ) zarządza się, co następuje:

 

1. Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru uczniów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, pięcioletniego technikum i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 w składzie:

dr inż. Piotr Kordzikowski – wicedyrektor szkoły - przewodniczący

mgr Jarosław Śliwa

mgr Paweł Rybak

mgr Marcin Olajossy

mgr Teresa Szczerbik

mgr Sabina Bałas - Gąssowska

mgr Beata Towarnicka

Marcin Lubaś – OMIKRON

Edyta Małeta- OMIKRON   (Specjalista ds. uczniowskich)

2. Powierzam mgr Pawłowi Rybakowi zadania w zakresie koordynacji działań związanych z promocją oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

3. Do podstawowych zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy                         w szczególności:

 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023,
 • opracowanie i podanie do publicznej wiadomości zasad obowiązujących przy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023,
 • systematyczne przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej szkoły,
 • ustalenie zasad współpracy z firmą prowadzącą na zlecenie Wydziału Edukacji UMK elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie prezentacji szkoły do elektronicznego informatora sporządzanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 • ustalenie harmonogramu spotkań nauczycieli naszej szkoły                         z młodzieżą i rodzicami uczniów klas ósmych szkoły podstawowej,
 • koordynacja udziału szkoły w targach edukacyjnych,
 • bieżąca kontrola realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej naszej szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych,
 • ustalenie list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego.

 

 

          Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego               i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum i branżowej szkoły I stopnia  na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum będący absolwentami szkół podstawowych składają wnioski                      o przyjęcie w okresie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca do 3 sierpnia 2022r.- do godziny 15.00.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 24 czerwca do 12 lipca 2022r.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 12 lipca 2022r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 3 sierpnia 2022r. – do godz.14.00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19 lipca 2022r. do godziny 12.00. – termin      w postępowaniu uzupełniającym – 9 sierpnia 2022r. – godz. 12.00.

 

 1. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie – od 16 maja do 21 lipca 2022r. – termin            w postępowaniu uzupełniającym – od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022r.

 

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej      i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,                    a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 25 lipca 2022r. do godziny 15.00. - termin w postępowaniu uzupełniającym do 17 sierpnia 2022r. do godz. 14.00.

 

 1. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 26 lipca 2022r. – godz. 12.00. - termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022r. do godz. 12.00.

 

 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 26 lipca 2022r. –                    w terminie uzupełniającym – 18 sierpnia 2022r.

 

 1. Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji          o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie – do 27 lipca 2022r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – do 19 sierpnia 2022r.

 

 1. W terminie do 29 lipca 2022r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem               o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły - termin w postępowaniu uzupełniającym – 22 sierpnia 2022r.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 1. Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy            z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

 

 1. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi                  w naszym Zespole Szkół.

 

 

              Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2022/2023.

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w okresie od 3 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 5.00. – termin                          w postępowaniu uzupełniającym od sierpnia do 5 sierpnia 2022r.- do godziny 15.00.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 25 lipca 2022r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 17 sierpnia 2022r. – do godz.14.00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 lipca 2022r. do godziny 12.00. – termin      w postępowaniu uzupełniającym – 18 sierpnia 2022r. – godz. 12.00.

 

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa do 28 lipca 2022r. do godziny 15.00. - termin w postępowaniu uzupełniającym do 22 sierpnia 2022r. do godz. 100.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 29 lipca 2022r. – godz. 100. - termin w postępowaniu uzupełniającym 25 sierpnia 2022r. do godz. 100.

 

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły – do 3 sierpnia 2022r. - termin w postępowaniu uzupełniającym – 29 sierpnia 2022r.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia wystąpienia kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                              w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

TERMINY