Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

w czasie pracy zdalnej

 

                                                                                        Zasady oceniania w czasie pracy zdalnej

1.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

2.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w  celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

3.     Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

4.     Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiałach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.

5.  Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie będą umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców, także za pomocą EduDziennika. Działania te będą widoczne w zakładce Praca domowa lub Wiadomości.

6. Nauczyciel, uczeń mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej wybranych przez nauczyciela.

7.   Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z nauczycielem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów i informuje dyrektora szkoły.

8.     Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A.

9.     O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Oceny proponowane podawane są           w dzienniku elektronicznym.

10.  Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel.

11.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:– oceny bieżące z I półrocza przed zawieszeniem zajęć,– oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 19.10.2020r. do czasu jego zakończenia,– oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).

12.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej z zachowania bierze się pod uwagę:– postawę ucznia wg kryteriów zawartych w statucie, uwagi pozytywne i negatywne z I półrocza przed zawieszeniem zajęć,– ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.

13.  Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania reguluje Statut.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.

·       Odpowiedź ustna:uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji on-line/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym w dzienniku elektronicznym lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach.

  • Zadania pisemne: nauczyciel wyznacza termin wykonania zadania/wysłania pracy. Uczeń przesyła odpowiedzi, załączniki itp. na podany przez nauczyciela adres e-mail do komunikacji lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela. Zadania, nauczyciel odnotowuje w EduDzienniku – zakładka: „prace domowe”
  • Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
  • Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne      z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
  • Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
  • Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.

·       Praca zdalna w wychowaniu fizycznymrealizowana będzie z podstawy programowej, do której zaliczamy elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historię Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi                   z testów/quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

·       Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela,  a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.

·       Wykonanie zadań (kart pracy, testów, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości w EduDzienniku.

·       Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych.

·       Rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę (kartkówek, testów, sprawdzianów, prac klasowych), testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie -Microsoft Teams.

·       Udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum.

·       Wykonanie innych prac np.: referaty, prezentacje, projekty itp.

·       Informacja na temat zadań sprawdzających wiedzę umieszczana będzie w EduDzienniku.

·       Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

Monitorowanie postępów ucznia

·       Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności następuje poprzez wykonanie zadań w zdalnym nauczaniu.

·       Informacja zwrotna nauczycieli jest sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce,         a także uzyskanych przez niego ocenach.

·       Komunikacja z rodzicami odbywa się przede wszystkim przez Edudziennik. Dopuszczalne są także inne formy ustalone z rodzicami, a z uczniami w sposób ustalony przez nauczyciela.

·       Konsultacje uczniów i rodziców, z nauczycielem prowadzącym, odbywają się w każdy powszedni dzień poprzez Edudziennik lub też inny środek komunikacji ustalony przez nauczyciela.

 

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia

·       Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

·       Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania

ZASADY OCENIANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.