poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

REGULAMIN

KONKURS NA WYRÓŻNIAJĄCĄ FREKWENCJĘ NA ZAJĘCIACH”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych „Chemobudowa – Kraków” S.A.

 2. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji konkursu i tryb przyznawania nagród.

 3. Regulamin obowiązuje w czasie trwania konkursu, tj. od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 4. Klasy programowo najwyższe (IV Technikum, III ZSZ) rywalizują do kwietnia, pozostałe klasy do czerwca.

 5. Celem konkursu jest wzbudzenie u uczniów motywacji do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

 6. Forma konkursu ma na celu wyłonienie ucznia oraz klasy o najwyższej frekwencji
  w Zespole Szkół Budowlanych „Chemobudowa – Kraków” S.A.

 7. W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych „Chemobudowa – Kraków” S.A.

 8. Osobami bezpośrednio włączonymi w realizację zadań konkursowych są uczniowie, rodzice, wychowawcy, opiekunowie, przewodnicząca Komisji Wychowawców Klas, opiekun Samorządu Szkolnego.

 9. Koordynatorem, sprawującym bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, jest przewodnicząca Komisji wychowawców Klas.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie poszczególnych klas.

 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Szkoły dotyczących frekwencji;

 2. systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;

 3. na bieżąco usprawiedliwiać ewentualne nieobecności w szkole oraz spóźnienia;

 1. Wychowawcy klas są zobowiązani do podsumowania frekwencji miesięcznej (nie później niż do piątego dnia roboczego każdego następnego miesiąca). Wyliczoną frekwencję indywidualną uczniów oraz klasy dostarczają przewodniczącej do 10 dnia roboczego następnego miesiąca.

 2. Na obniżenie frekwencji klasy nie mają wpływu nieobecności uczniów wynikające
  z reprezentowania szkoły, miasta, kraju (np. zawody, olimpiady, debaty, konkursy…).

 3. Podsumowanie wyników frekwencji poszczególnych klas przedstawione jest
  w gablocie szkolnej, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

 4. Podsumowanie wyników frekwencji indywidualnej uczniów przedstawione jest …
  j. w. – do rozważenia.

 

 1. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. O przyznanie nagród indywidualnych za najwyższą frekwencję wnioskuje (cyklicznie co dwa miesiące) przewodnicząca Komisji Wychowawców Klas.

 2. O wyłonieniu zwycięzców w konkursie na najwyższą frekwencję oraz przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzi: wicedyrektor, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

 3. Uczniowie, którzy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym: (IX, X), (XI, XII, I), (II, III, IV), (V, VI) mają najwyższą frekwencję (np. pierwsze pięć wyników) – uwzględniając miejsca ex aequo otrzymują nagrody rzeczowe.

 4. Uczniowie, którzy w ciągu semestru uzyskali najwyższą frekwencję biorą udział
  w losowaniu wartości nagród rzeczowych.

 5. Klasa, która I półroczu uzyska najwyższą frekwencję otrzyma dofinansowanie do imprezy klasowej.