poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2021/2022

1.     Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum  będący absolwentami szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie w okresie od 17 maja 2021 r. do 21czerwca 2021 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 3 – 5 sierpnia 2021r.- do godziny 15.00.

2.     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

3.     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 14 lipca 2021r.  –termin w postępowaniu uzupełniającym– 5 sierpnia 2021r. – do godz.14.00

4.     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021r. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 16 sierpnia 2021r. – godz. 12.00.

5.     Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły od 17 maja do 26  lipca 2021r.- termin w postępowaniu uzupełniającym– od 3 do 13 sierpnia 2021r.

6.      Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 23 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  od 17 do 20 sierpnia 2021r. do godz. 14.00.

7.     W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

8.     Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

9.     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 2 sierpnia 2021r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021r. do godz. 12.00.

10.   Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 2 sierpnia 2021r. – w terminie uzupełniającym – 23 sierpnia 2021r.

11.  W terminie do 5 sierpnia 2021r.  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

12.   Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

15.  Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

16.  Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi w naszym Zespole Szkół.