poniedziałek, styczeń 24, 2022

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Kryterium rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 7/II/2020

z dnia 26 lutego 2020 roku

dotyczy: powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej oraz podstawowych terminów obowiązujących w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/21

 

Na podstawie zarządzenia nr 6/20  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020r. oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2019 r .w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148ze zm),  oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737 ) na rok szkolny 2020/2021do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego

 

1. Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru uczniów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, pięcioletniego technikum i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w składzie:

               dr inż. Piotr Kordzikowski – wicedyrektor szkoły - przewodniczący

               mgr Jarosław Śliwa   mgr Karolina Dziura

               mgr Paweł Rybak     MarcinLubaś - OMIKRON

               mgr Marcin Olajossy

              mgr KatarzynaGrabowiecka – Kącka

              mgr KatarzynaSwałdek

               mgr MagdalenaWróblewska

 

2. Powierzam mgr Pawłowi Rybakowi zadania w zakresie koordynacji działań związanych z promocją oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

3. Do podstawowych zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021,
 • opracowanie i podanie do publicznej wiadomości zasad obowiązujących przy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021,
 • systematyczne przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej szkoły,
 • ustalenie zasad współpracy z firmą prowadzącą na zlecenie Wydziału Edukacji UMK elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie prezentacji szkoły do elektronicznego informatora sporządzanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 • ustalenie harmonogramu spotkań nauczycieli naszej szkoły z młodzieżą i rodzicami uczniów klas ósmych szkoły podstawowej,
 • koordynacja udziału szkoły w targach edukacyjnych,
 • bieżąca kontrola realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej naszej szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych,
 • ustalenie list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego.

 

4. Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum  będący absolwentami szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie w okresie od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 22 – 27 lipca 2020r.- do godziny 15.00.

 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 26 do 30 czerwca 2020r.

 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 24 czerwca 2020r.  –termin w postępowaniu uzupełniającym– 29 lipca 2020r. – do godz.14.00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 13 lipca 2020r. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 17 sierpnia 2020r. – godz. 12.00.

 

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły do 14  lipca 2020r.- termin w postępowaniu uzupełniającym– 18 sierpnia 2020r.

 

9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 20 lipca 2020 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 21 sierpnia 2020r. do godz. 14.00.

 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 21 lipca 2020r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 24 sierpnia 2020r. do godz. 12.00.

 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 21 lipca 2020r. – w terminie uzupełniającym – 24 sierpnia 2020r.

 

12. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 4 maja do 6 lipca 2020r.  do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 29 lipca  do 5 sierpnia 2020r.

 

13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 lipca 2020r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – od 21 sierpnia 2020r.

 

14. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 lipca 2020. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 24 sierpnia 2020r. – godz. 12.00.

 

15. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie dokumentów – do 27lipca 2020 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 27 sierpnia 2020r. do godz. 15.00.

 

16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 28 lipca 2020r. – godz. 12.00. - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

 

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata lub kandydata pełnoletniego w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

18. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

20. Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

 

21. Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi w naszym Zespole Szkół.