poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

WARUNKI I KRYTERIA ZGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

WARUNKI I KRYTERIA ZGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH

PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

31-953 Kraków, os. Urocze 13

 

LATA SZKOLE  2020/2021 - 2021/2022

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

1.    W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie – 200pkt.

2.    Minimalna ilość punktów gwarantująca przyjęcie wynosi:

- technikum – 55 pkt.

-  branżowa szkoła I stopnia – 30 pkt.

3.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-  wynik egzaminu ósmoklasisty,

- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4.    Przeliczeniu na punkty podlegają trzy wymienione poniżej, a znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

- matematyka,

- geografia,

- chemia.

5.    Zasady punktacji:

- wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35,

- wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3,

- maksymalna ilość punktów za wyniki uzyskane w trakcie egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt.,

-  liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 72pkt.,

-  osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 28pkt.,

-  kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów ustala się na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1737).

6.    Przy przeliczaniu na punkty ocen z języka polskiego i trzech podanych w punkcie 4 zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

-  celującym – przyznaje się po 18pkt.,

-  bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt.,

-  dobrym – przyznaje się po 14pkt.,

-  dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,

-  dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

7.    Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać do 28 punktów, w tym za:

-  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt.,

- tytuł laureata lub finalisty lub uzyskane wysokie miejsce w zawodach będących konkursami wiedzy, konkursami artystycznymi, zawodami sportowymi o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim – maksymalnie 18pkt. (szczegółowe zasady przyznawania punktów zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1737)),

-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych

Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A.

dr inż. Piotr Kordzikowski