poniedziałek, luty 18, 2019

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

 

"UWAGA!!! NOWY ZAWÓD ze stypendium dla ucznia - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych"

 

Zapraszamy do oglądnięcia filmu TVP z cyklu „Dobre, bo polskie” poświęconego firmie "Chemobudowa-Kraków S.A.".

 

Kryterium rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

files/zgoszenie.pdf

ZARZĄDZENIE NR

z dnia 1 marca 2018 roku

dotyczy: powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej oraz podstawowych terminów obowiązujących w procesie               rekrutacji na rok szkolny 2018/19

 

Na podstawie zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r. oraz

na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art.308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.60 ze zm) i na podstawie art. 149 ust. 1 i 4, art.155 ust.1. i 4. Art. 165 ust. 1 i 3., art. 187 ust. 1 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

 

1. Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru uczniów do klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej i technikum młodzieżowego  na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

               Dr inż. Piotr Kordzikowski – wicedyrektor szkoły - przewodniczący

               inż. Halina Błachacz

               mgr Paweł Rybak

               mgr WiesławKucab

               mgr Marcin Olajossy

 

2. Powierzam mgr Pawłowi Rybakowi zadania w zakresie koordynacji działań związanych z promocją oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

3. Do podstawowych zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019,
 • opracowanie i podanie do publicznej wiadomości zasad obowiązujących przy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019,
 • systematyczne przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej szkoły,
 • ustalenie zasad współpracy z firmą prowadzącą na zlecenie Wydziału Edukacji UMK elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie prezentacji szkoły do elektronicznego informatora sporządzanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 • ustalenie harmonogramu spotkań nauczycieli naszej szkoły z młodzieżą i rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjów,
 • koordynacja udziału szkoły w targach edukacyjnych,
 • bieżąca kontrola realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej naszej szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych,
 • ustalenie list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego.

 

4. Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego składają wnioski o przyjęcie w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 11 – 18 lipca 2018r.- do godziny 15.00

 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018r. – termin w postępowaniu uzupełniającym– 11-27 lipca 2018r. – do godz.15.00

 

6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 czerwca 2018r. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 30 lipca 2018r. – godz. 12.00.

 

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły do 13 sierpnia 2018r.

 

8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 9.07. 2018 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 21 sierpnia 2017r. do godz. 15.00.

 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 10 lipca 2018r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 22 sierpnia 2018r. do godz. 12.00.

 

10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 11 lipca 2018r. – w terminie uzupełniającym – 23 sierpnia 2018r.

 

11. Składanie wniosków o przyjęcie na semestr I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 5 do 25 czerwca 2018r.  do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 10 – 16 lipca 2018r.

 

12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 5 do 29 czerwca 2018r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – od 10 – 24 lipca 2018r.

 

13. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 3 lipca 2018. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 26 lipca 2018r. – godz. 12.00.

 

14. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie dokumentów – do 6.07. 2018 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 1 sierpnia 2018r. do godz. 15.00.

 

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 9 lipca 2018r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.

 

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata lub kandydata pełnoletniego w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

18. Rodzić kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

20. Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

 

21. Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi w naszym Zespole Szkół.