niedziela, marzec 29, 2020

Wirtulany spacer po szkole

Kryterium rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 10/II/2019

z dnia 11 lutego 2019 roku

dotyczy: powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej oraz podstawowych terminów obowiązujących w procesie               rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

Na podstawie zarządzenia nr 10/19  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm), art.149 ust.2 pkt. 1, ust.3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 155 ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 1, ust 4 i 5, art. 165 ust. 2 pkt 1, ust 3 i 4, art. 165a, art. 187 ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 1, ust. 4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.60 ze zm.) art. 141 ust.1 pkt 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586).

 

1. Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru uczniów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, czteroletniego technikum młodzieżowego i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

               dr inż. Piotr Kordzikowski – wicedyrektor szkoły - przewodniczący

               mgr Jarosław Śliwa   EwaSuszczyńska - Ziąber

               mgr Paweł Rybak     MarcinLubaś - OMIKRON

               mgr WiesławKucab

               mgr Marcin Olajossy

               mgr Sabina Bałas – Gąssowska

               mgr BartłomiejSroka

               mgr MichałKukla

 

2. Powierzam mgr Pawłowi Rybakowi zadania w zakresie koordynacji działań związanych z promocją oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

3. Do podstawowych zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020,
 • opracowanie i podanie do publicznej wiadomości zasad obowiązujących przy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020,
 • systematyczne przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej szkoły,
 • ustalenie zasad współpracy z firmą prowadzącą na zlecenie Wydziału Edukacji UMK elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie prezentacji szkoły do elektronicznego informatora sporządzanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 • ustalenie harmonogramu spotkań nauczycieli naszej szkoły z młodzieżą i rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjów,
 • koordynacja udziału szkoły w targach edukacyjnych,
 • bieżąca kontrola realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej naszej szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych,
 • ustalenie list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego.

 

4. Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego będący absolwentami gimnazjum składają wnioski o przyjęcie w okresie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 11 – 16 lipca 2019r.- do godziny 15.00.

 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 21 do 25 czerwca 2019r.

 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. – termin w postępowaniu uzupełniającym– 31 lipca 2019r. – do godz.14.00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 28 czerwca 2019r. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 30 lipca 2018r. – godz. 12.00.

 

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły do 3  lipca 2019r.

 

9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 20 sierpnia 2019r. do godz. 14.00.

 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 10 lipca 2019r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 22 sierpnia 2019r. do godz. 12.00.

 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 11 lipca 2019r. – w terminie uzupełniającym – 23 sierpnia 2019r.

 

12. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 6 maja do 8 lipca 2019r.  do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 30 lipca  do 9 sierpnia 2019r.

 

13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja do 19 lipca 2019r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – od 30 lipca – 19 sierpnia 2019r.

 

14. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 lipca 2019. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 21 sierpnia 2019r. – godz. 12.00.

 

15. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie dokumentów – do 26.07. 2019 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 26 sierpnia 2019r. do godz. 15.00.

 

16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 29 lipca 2019r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

 

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata lub kandydata pełnoletniego w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

18. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

20. Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

 

21. Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi w naszym Zespole Szkół.

ZARZĄDZENIE NR 11/II/2019

z dnia 11 lutego 2019 roku

dotyczy: powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej oraz podstawowych terminów obowiązujących w procesie               rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

Na podstawie zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz  czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych  (Dz.U. z 2017r. poz. 610).

 

1. Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru uczniów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, pięcioletniego technikum młodzieżowego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

               dr inż. Piotr Kordzikowski – wicedyrektor szkoły - przewodniczący

               mgr Jarosław Śliwa    EwaSuszczyńska - Ziąber

               mgr Paweł Rybak      MarcinLubaś - OMIKRON

               mgr WiesławKucab

               mgr Marcin Olajossy

               mgr Sabina Bałas – Gąssowska

               mgr BartłomiejSroka

               mgr MichałKukla

 

2. Powierzam mgr Pawłowi Rybakowi zadania w zakresie koordynacji działań związanych z promocją oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

3. Do podstawowych zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020,
 • opracowanie i podanie do publicznej wiadomości zasad obowiązujących przy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020,
 • systematyczne przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej szkoły,
 • ustalenie zasad współpracy z firmą prowadzącą na zlecenie Wydziału Edukacji UMK elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie prezentacji szkoły do elektronicznego informatora sporządzanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 • ustalenie harmonogramu spotkań nauczycieli naszej szkoły z młodzieżą i rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjów,
 • koordynacja udziału szkoły w targach edukacyjnych,
 • bieżąca kontrola realizacji zadań z zakresu promocji oferty edukacyjnej naszej szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych,
 • ustalenie list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum młodzieżowego.

 

4. Kandydaci do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i czteroletniego technikum będący absolwentami szkoły podstawowej składają wnioski o przyjęcie w okresie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 11 – 16 lipca 2019r.- do godziny 15.00.

 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 21 do 25 czerwca 2019r.

 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. – termin w postępowaniu uzupełniającym–od 11 do 30 lipca 2019r. – do godz.14.00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 28 czerwca 2019r. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 31 lipca 2018r. – godz. 12.00.

 

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły do 3  lipca 2019r., w postępowaniu uzupełniającymdo 5 sierpnia 2019r.

 

9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 20 sierpnia 2019r. do godz. 14.00.

 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 10 lipca 2019r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 22 sierpnia 2019r. do godz. 12.00.

 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 11 lipca 2019r. – w terminie uzupełniającym – 23 sierpnia 2019r.

 

12. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 6 maja do 8 lipca 2019r.  do godziny 15.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym  od 30 lipca  do 9 sierpnia 2019r.

 

13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja do 19 lipca 2019r. – termin w postępowaniu uzupełniającym – od 30 lipca – 19 sierpnia 2019r.

 

14. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 lipca 2019. do godziny 12.00. – termin w postępowaniu uzupełniającym – 21 sierpnia 2019r. – godz. 12.00.

 

15. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie dokumentów – do 26 lipca 2019 r. do godziny 15.00.  - termin w postępowaniu uzupełniającym  do 26 sierpnia 2019r. do godz. 15.00.

 

16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 29 lipca 2019r. – godz. 12.00. -  termin w postępowaniu uzupełniającym  do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

 

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata lub kandydata pełnoletniego w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub pełnoletniego kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

18. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

20. Zobowiązuję wszystkich uczących w szkole do ścisłej współpracy z członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej w zakresie promocji oferty edukacyjnej szkoły.

 

21. Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego oraz warunkami, terminami i kryteriami zgłoszeń kandydatów obowiązującymi w naszym Zespole Szkół.