niedziela, marzec 29, 2020

Wirtulany spacer po szkole

WARUNKI I KRYTERIA ZGŁOSZE0Ń2

WARUNKI I KRYTERIA ZGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH

PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

31-953 Kraków, os. Urocze 13

 

LATA SZKOLNE 2017/2018 – 2019/2020

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 586) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

1.    W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie – 200 pkt.

2.    Minimalna ilość punktów gwarantująca przyjęcie wynosi:

ü  technikum – 55 pkt.

ü  branżowa szkoła I stopnia – 30 pkt.

3.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

ü  wynik egzaminu gimnazjalnego,

ü  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

ü  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

ü  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjum.

4.    Przeliczeniu na punkty podlegają trzy wymienione poniżej, a znajdujące się na świadectwie ukończenia gimnazjum obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

ü  matematyka,

ü  geografia,

ü  chemia.

5.    Zasady punktacji:

ü  wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2,

ü  maksymalna ilość punktów za wyniki uzyskane w trakcie egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.,

ü  liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia gimnazjum – 72 pkt.,

ü  osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – 28 pkt.,

ü  kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów ustala się na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 586).

6.    Przy przeliczaniu na punkty ocen z języka polskiego i trzech podanych w punkcie 4 zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

ü  celującym – przyznaje się po 18 pkt.,

ü  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.,

ü  dobrym – przyznaje się po 14 pkt.,

ü  dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,

ü  dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

7.    Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może otrzymać do 28 punktów, w tym za:

ü  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,

ü  tytuł laureata lub finalisty lub uzyskane wysokie miejsce w zawodach będących konkursami wiedzy, konkursami artystycznymi, zawodami sportowymi o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim – maksymalnie 18 pkt. (szczegółowe zasady przyznawania punktów zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 586)),

ü  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych

Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A.

dr inż. Piotr Kordzikowski