poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Wizja szkoły

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna powstał w 1960 roku.
Organem prowadzącym szkoły jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna.
Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bardzo dobre warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.
Podejmujemy skuteczne działania, aby proces edukacyjny związany z kształceniem, wychowaniem i opieką przebiegał w bardzo dobrze wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych i multimedialnych.
Stosujemy efektywne, aktywizujące, nowoczesne metody nauczania.
Proces edukacyjno – wychowawczy realizują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach merytoryczno – metodycznych.
Szkoła jest otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowywanie się do wyzwań i potrzeb współczesnego świata.
Dbamy o wysoki poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych.
Jesteśmy szkołą bezpieczną, tolerancyjną, przyjazną uczniom.
Eliminujemy wszelkie przejawy demoralizacji poprzez zintegrowane działania wychowawczo – profilaktyczne.
Oferujemy uczniom szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
Do realizacji zadań wychowawczych włączamy prowadzoną w duchu fair – play rywalizację sportową.
Cały proces edukacyjno – wychowawczy realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
Szkoła realizuje podstawowe zadania statutowe w ścisłej współpracy z: organem prowadzącym, zakładami pracy, środowiskiem lokalnym, władzami oświatowymi, środowiskiem akademickim, innymi instytucjami wspierającymi rozwój oświaty.
Swoją ofertę edukacyjną szkoła, we współpracy z licznymi zakładami pracy, systematycznie dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Realizujemy liczne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej rozszerzające naszą ofertę edukacyjną.
Promujemy naszą ofertę wśród młodzieży gimnazjów Krakowa i okolicznych miejscowości.
Dbamy o wizerunek szkoły, szczycimy się jej osiągnięciami i ponad 50 – letnią tradycją, rozwijamy ceremoniał szkolny.
Absolwent naszej szkoły to profesjonalista doskonale przygotowany do realizacji swoich aspiracji zawodowych tak w kraju jak i w krajach Unii Europejskiej.
Jest to człowiek posiadający umiejętność radzenia sobie w życiu społecznym, ceniący wartości rodzinne i patriotyczne.


Kraków, styczeń 2014 r.