poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Regulamin stypendium

REGULAMIN

SZKOLNEGO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

 1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymują najlepsi uczniowie młodzieżowego technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
 2. Ilość stypendiów oraz ich wysokość w danym roku szkolnym ustala Rada Rodziców.
 3. Stypendia przyznaje się na okres od września do stycznia oraz od lutego do czerwca danego roku szkolnego.
 4. Szkolne stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek przewodniczącego komisji wychowawców klas.
 5. Podstawą do kwalifikacji uczniów są wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Po klasyfikacji rocznej, stypendystami nie mogą zostać uczniowie klas kończących.
 6. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia w oparciu o wyniki klasyfikacji rocznej otrzymują je w pierwszym okresie nauki następnego roku szkolnego.
 7. W trakcie kwalifikacji bierze się pod uwagę : średnią ocen, ocenę z zachowania, frekwencję.
 8. Ustala się następujące zasady punktacji:

 

8.1  Średnia ocen:

 

Średnia ocen

Punktacja

4.0

5 pkt.

4.1

7 pkt.

4.2

9 pkt.

4.3

11 pkt.

4.4

13 pkt.

4.5

15 pkt.

4.6

17 pkt.

4.7

19 pkt.

4.8

21 pkt

4.9

23 pkt.

5.0

25 pkt.

 

           

8.2  Ocena z zachowania

 

Średnia ocen

Punktacja

4.0

2 pkt.

4.1

4 pkt.

4.2

6 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  Frekwencja

 

Średnia ocen

Punktacja

86 %

1 pkt.

87 %

2 pkt.

88 %

3 pkt.

89 %

4 pkt.

90 %

5 pkt.

91 %

6 pkt.

92 %

7 pkt.

93 %

8 pkt.

94 %

9 pkt

95 %

10 pkt.

96 %

11 pkt.

97 %

12 pkt.

98 %

13 pkt.

99 %

14 pkt.

100 %

15 pkt.

 

 

 1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymują uczniowie z najwyższą liczbą punktów.
 2. Podstawą do wypłaty stypendium jest opłacenie składki ustalonej corocznie przez Radę Rodziców.
 3. Wypłata stypendium za dany miesiąc następuje z „dołu” w sekretariacie szkoły.
 4. Uczeń może otrzymać tylko jeden rodzaj stypendium.
 5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego dyrektor ma prawo wstrzymać wypłatę stypendium.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 14 lutego 2011 r.