poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Zasady oceniania

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

w czasie pracy zdalnej

 

Zasady oceniania w czasie pracy zdalnej

1.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

2.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w  celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

3.     Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

4.     Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiałach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.

5.     Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie będą umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców, także za pomocą EduDziennika. Działania te będą widoczne w zakładce Praca domowa lub Wiadomości.

6.     Nauczyciel, uczeń mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej wybranych przez nauczyciela.

7.     Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z nauczycielem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów i informuje dyrektora szkoły.

8.     Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A.

9.     O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym.

10.  Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel.

11.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
– oceny bieżące z I półrocza przed zawieszeniem zajęć,
– oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 19.10.2020r. do czasu jego zakończenia,
– oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).

12.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej z zachowania bierze się pod uwagę:
– postawę ucznia wg kryteriów zawartych w statucie, uwagi pozytywne i negatywne z I półrocza przed zawieszeniem zajęć,
– ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.

13.  Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania reguluje Statut.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.

·       Odpowiedź ustna:uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji on-line/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym w dzienniku elektronicznym lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach.

  • Zadania pisemne: nauczyciel wyznacza termin wykonania zadania/wysłania pracy. Uczeń przesyła odpowiedzi, załączniki itp. na podany przez nauczyciela adres e-mail do komunikacji lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela. Zadania, nauczyciel odnotowuje w EduDzienniku – zakładka: „prace domowe”
  • Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
  • Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
  • Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
  • Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.

·       Praca zdalna w wychowaniu fizycznymrealizowana będzie z podstawy programowej, do której zaliczamy elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historię Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z testów/quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

·       Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela,  a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.

·       Wykonanie zadań (kart pracy, testów, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości w EduDzienniku.

·       Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych.

·       Rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę (kartkówek, testów, sprawdzianów, prac klasowych), testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie -Microsoft Teams.

·       Udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum.

·       Wykonanie innych prac np.: referaty, prezentacje, projekty itp.

·       Informacja na temat zadań sprawdzających wiedzę umieszczana będzie w EduDzienniku.

·       Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

 

 

Monitorowanie postępów ucznia

·       Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności następuje poprzez wykonanie zadań w zdalnym nauczaniu.

·       Informacja zwrotna nauczycieli jest sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

·       Komunikacja z rodzicami odbywa się przede wszystkim przez Edudziennik. Dopuszczalne są także inne formy ustalone z rodzicami, a z uczniami w sposób ustalony przez nauczyciela.

·       Konsultacje uczniów i rodziców, z nauczycielem prowadzącym, odbywają się w każdy powszedni dzień poprzez Edudziennik lub też inny środek komunikacji ustalony przez nauczyciela.

 

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia

·       Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

·       Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania. 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły