poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Procedury bezpieczeństwa

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE W ZSB PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

Zarządzenie nr 1  /IX  /2020/2021

z dnia  9 września 2020r.

Na podstawie:  

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  2. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

8.      Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

9.      Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej - 16.09.2020

 

dotyczy:  Wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§1

Wprowadza się do stosowania  procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A., w trakcie zajęć edukacyjnych, egzaminów, konsultacji uczniów z nauczycielami, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE W ZSB PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A. w Krakowie, w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, rodziców i uczniów szkoły.

Celem procedury jest:

·         zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19,

·         umożliwienie uczniom udziału w lekcjach, egzaminach, konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych organizowanych na terenie szkoły.

·         określenie działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.

Procedury obowiązują do odwołania i  będą aktualizowane na bieżąco.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PRACY W SZKOLE

·         Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa (bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną)

 

·         Nauczyciel, uczeń, pracownik administracji, nie może wejść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. O zaistniałych faktach należy natychmiast poinformować dyrekcję szkoły.

 

·         W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

·         Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głównym,

 

·         Przy wejściu do szkoły będzie mierzona termometrem bezdotykowym temperatura ciała pracownikom oraz uczniom, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. W przypadku ucznia należy powiadomić rodzica.

 

 

 

·         Każda osoba przed wejściem do szkoły ma bezwzględny nakaz odkażenia rąk płynem do dezynfekcji. Zaleca się również częste odkażanie /mycie dłoni w trakcie pracy/nauki. Ręce należy odkażać / myć wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w placówce

 

 

·         Na teren szkoły osoby z zewnątrz mogą wejść wyłącznie  z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły!

 

·         Należy do minimum ograniczyć poruszanie się po szkole osób z zewnątrz.

 

·         Osoby z zewnątrz (interesanci), w zależności od załatwionej sprawy, są kierowani do obszaru gdzie mogą się poruszać lub oczekiwać, przez pracownika portierni. Następnie portiernia powiadamia pracownika szkoły z którym interesant chce się spotkać. Podczas spotkania z osobą z zewnątrz należy zachować dystans 1,5m odległości. (rozmowa może odbywać się np. na kanapach przy wejściu do szkoły)

 

·         Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo zmienia obuwie i zostawia okrycie wierzchnie w szatni.

 

·         Nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury według przygotowanego harmonogramu, dbając o bezpieczeństwo uczniów, pilnując porządku itp. Na pierwszym dyżurze, który się zaczyna od 7.25, nauczyciel pilnuje porządku wśród wchodzących uczniów, wspierając pracowników portierni w przestrzeganiu procedur obowiązujących na terenie szkoły.

·         Nauczyciele – wychowawcy, mają zapewnić szybką i  skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (adres e-mailowy w EduDzienniku, telefon – wykaz dostępny w pokoju nauczycielskim w skoroszycie).

·         Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

·         W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

·         Pracownicy/nauczyciele/ nie przemieszczają się bez konkretnej przyczyny po placówce.

 

·         Pracownicy administracji podczas obecności uczniów i nauczycieli w szkole, przebywają w swoich pomieszczeniach, ograniczając kontakt do minimum i dbają podczas kontaktu o zachowanie dystansu – 1,5m.

 

·         Pracownicy szkoły zachowują między sobą dystans w przestrzeniach wspólnych i stosują osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz)

 

·         Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora planu lekcji/harmonogramu prowadząc lekcje, konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, biorą udział w pracach zespołów nadzorujących egzamin maturalny i zawodowy.

  • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

·         w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

·         Zasady korzystania z biblioteki szkolnej opracuje nauczyciel bibliotekarz  -  p. E. Byszewska

  • Personel obsługowy – sprzątaczki:

ü  Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Dezynfekują urządzenia elektroniczne: komputery, klawiatury itp. – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Po zakończeniu lekcji, egzaminów, konsultacji ozonują sale – odpowiedzialny – M. Lubaś

 

·         Jeżeli nauczyciele /pracownicy szkoły, wykonujący pracę zdalną, w godzinach pracy szkoły są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

·         Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

·         Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

·         Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

·         Przygotowuje procedury bezpieczeństwa, przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady dystansu społecznego i reżimu sanitarnego

·         Jest zobowiązany przygotować i  upowszechnić wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.

·         Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.

·         Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

·         Ustala z nauczycielem - bibliotekarzem zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

·         W razie potrzeby zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej,  – odpowiedzialny M. Lubaś

·         Zapewnia sprzęt i środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

·         Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, umieszczone w widocznych miejscach, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

·         Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ), płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.

·         Przeprowadza spotkania z pracownikami zwracając uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

·         Jest odpowiedzialny za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

·         Przygotowuje wraz z wychowawcami ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

·         Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

·         Zgoda i opinia, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

·          Zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.;

·         O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)..

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH/LEKCJI W PRACOWNIACH/UDZIELANIA KONSULTACJI UCZNIOM PRZEZ NAUCZYCIELI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID –

·         Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją dezynfekcji

 

·         Uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowania osłony ust i nosa (korytarz, przerwy, szatnie)

 

·         Uczeń, nie może wejść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

·         Uczniowie mają obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
przeprowadzonych w pracowniach - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn; Po zajęciach maszyny i narzędzia z których korzystali uczniowie powinny być zdezynfekowane

·         Możliwe jest ustalenie godzin przychodzenia i wychodzenia klas ze szkoły (np. co 5-10 minut);

 

·         Uczniowie w salach w miarę możliwości siadają w osobnych ławkach (pojedynczo)

 

·         Ograniczone zostają wyjścia grupowe i wycieczki szkolne

·         zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości mają być prowadzone na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

·         Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

·         W sali gimnastycznej/sali do ćwiczeń używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

·         Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

·         Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą, odbywa się według zasad, ustalonych przez podmiot udostępniający obiekt.

·         Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

·         Na zajęcia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

·         Nauczyciele, mają obowiązek wyjaśnić uczniom i rodzicom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

 

·         Nauczyciel zwraca uwagę uczniom, aby zachowywali dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły i po wyjściu.

·         Nauczyciele, pracownicy szkoły, mają obowiązek przypominać uczniom zasady: higieny rąk (mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), konieczności stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.)

·         Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza uczniów z zachowaniem odstępu do drzwi wyjściowych lub pomieszczenia wyznaczonego na szatnię i pojedynczo wpuszcza do szatni. Uczeń przebiera się opuszcza szatnię  i dopiero może zostać wpuszczony kolejny uczeń.

·         Po zakończeniu lekcji/konsultacji nauczyciel wietrzy salę (otwiera okna).

·         Po lekcjach/konsultacjach sala jest dezynfekowana i ozonowana – odpowiedzialny – panie sprzątające, M. Lubaś

·         W przypadku zaobserwowania przez  nauczycieli  niepokojących objawów chorobowych ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

·         Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

·         Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 

·         Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

·         Należy monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach – odpowiedzialny p. M. Lubaś.

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19

·         Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 

·         Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

·         Na bieżąco należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

 

·         W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). Należy pracownika odsunąć od pracy.

 

·         W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

 

·         W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

ü  powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną Organ Prowadzący,

ü  stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

ü  przygotować listę osób przebywających  w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie  zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

ü  obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

ü  należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

ü  Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

·         W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły

mgr Beata Głuch

dr inż. Piotr Kordzikowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.