poniedziałek, wrzesień 24, 2018

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

 

"UWAGA!!! NOWY ZAWÓD ze stypendium dla ucznia - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczy

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH

PBP „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” S.A.

W KRAKOWIE

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 

 

„...szkoła przyjazna uczniom

 uczniowie przyjaźni szkole...”

1. WSTĘP
 
Współczesna szkoła powinna umożliwić każdemu uczniowi nie tylko zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lecz również pomoc w znalezieniu własnej drogi w życiu rodzinnym, społecznym i publicznym.
Realizacja tego zadania jest możliwa wyłącznie poprzez odpowiednio zaprogramowane i konsekwentnie realizowane działania wychowawcze.
Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące dokumenty:
1.    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
2.    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3.    Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę     30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
4.    Ustawa o Systemie Oświaty
5.    Karta Nauczyciela
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
7.    Statut szkoły.
Obowiązkiem szkoły jest stworzenie, w porozumieniu z rodzicami takiego programu działań, który pozostając w zgodzie z konstytucyjnym prawem rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, umożliwi pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.
Uczeń powinien mieć w szkole stworzone możliwości m in. do:
·         wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
·         rozwoju etyczno – moralnego,
·         zapoznania się z negatywnymi skutkami o raz sposobami zapobiegania    narkomanii i alkoholizmowi,
·         zapoznania się podstawowymi prawami człowieka, dziecka, ucznia,
·         nauczenia się wykorzystywania wolnego czasu do czynnego wypoczynku sportowo – rekreacyjnego,
·         poznania zasad poprawnego zachowania oraz kierowania swoimi emocjami,
·         kształtowania postaw patriotycznych,
·         rozwoju potrzeb i pragnień kulturalnych,
·         nauczenia się znajdowania swojego miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej.
Powyższe priorytety znalazły swoje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach zawartych w naszym „Szkolnym programie wychowawczym”.

 

2. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

 

 

Lp.

 

 

Zadanie

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

2.1.

Kształtowanie postaw obywatelskich wobec własnego państwa poprzez:

- wyjaśnianie pojęcia patriotyzmu,

- uczenie młodzieży szacunku dla tradycji i symboli narodowych /godło, flaga, hymn/,

- ceremoniał szkolny.

lekcje: wychowawcze, historii, wos, języka polskiego

wychowawcy klas , nauczyciele

systematycznie cały rok

2.2.

Rocznice i święta państwowe

- uroczyste apele z okazji świąt państwowych,

- spotkania z uczestnikami walk z okresu II wojny światowej,

- spotkania z przedstawicielami Rodzin Katyńskich,

- zwiedzanie Muzeum AK,

- udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze państwowe i samorządowe,

- porządkowanie grobów na cmentarzach

- okolicznościowe wystawy

wychowawcy klas, nauczyciele historii, samorząd uczniowski, opiekunowie koła historycznego i recytatorskiego

systematycznie cały rok

2.3.

Szacunek dla pracy własnej i innych

- egzekwowanie solidnego wypełniana przez młodzież obowiązków szkolnych,

- praca społecznie – użyteczna na rzecz szkoły np. naprawa sprzętu szkolnego, pełnie dyżurów „Gospodarza Szkoły”

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- obserwacja postaw uczniów w trakcie zajęć warsztatowych,

- zwracanie uwagi na porządek i stan sprzętu szkolnego w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkoły.

wychowawcy klas, nauczyciele, opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun koła techniczno - dekoratorskiego

systematycznie cały rok

2.4.

Upowszechnianie świadomości prawnej i kultury politycznej

- zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli,

- zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej,

- zapoznanie uczniów z organizacją i pracą podstawowych ogniw władzy państwowej i samorządowej

wychowawcy klas, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, nauczyciele historii i  wos., przedstawiciele Policji, i Straży Miejskiej, radni dzielnicy XVIIIj

systematycznie cały rok

2.5.

Przygotowanie uczniów do obrony kraju

- udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach strzeleckich,

- zapoznanie uczniów z sygnalizacją na wypadek zagrożeń, zapoznanie uczniów z drogami ewakuacyjnymi w szkoley

nauczyciel po, wychowawcy klas

wg kalendarza zawodów

 

wrzesień - październik

 

3. EDUKACJA KULTUROWA

 

3.1.

Zapoznanie z kultura życia codziennego, podstawowymi zasadami savoir –vivre, zasadami życia towarzyskiego

lekcje wychowawcze, lekcje z innych przedmiotów.

wychowawcy klas, nauczyciele

systematycznie cały rok

3.2

Uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa i Dzielnicy Nowa Huta

- wyjścia do teatrów i kin,

- udział w imprezach, konkursach organizowanych przez NCK i Domy Kultury,

- zwiedzanie wystaw organizowanych przez

NCK i Domy Kultury,

- zwiedzanie najważniejszych zabytków Nowej Huty i Krakowa.

wychowawcy klas, nauczyciele historii, opiekun koła historycznego

systematycznie cały rok

3.3.

Działania na rzecz rozwoju czytelnictwa

- lekcje biblioteczne,

- współzawodnictwo klas w czytelnictwie,

- konkurs czytelniczy,

- zajęcia uczniów w kółku czytelniczym.

bibliotekarka, wychowawcy klas, łącznicy z biblioteką, opiekun koła czytelniczego

systematycznie cały rok

3.4.

Rozwijanie amatorskiej działalności artystycznej

udział w zajęciach kółka recytatorskiego,

- praca w szkolnym radiowęźle

opiekunowie kółka recytatorskiego i szkolnego radiowęzła

systematycznie cały rok

3.5.

Organizacja życia kulturalnego klasy

- wspólne uroczystości klasowe /Wigilia, Mikołajki/,

- wycieczki klasowe

wychowawcy klas, samorządy klas

systematycznie cały rok

 

4. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

4.1.

Kształtowanie postaw prorodzinnych

- lekcje wychowawcze tematyka ustalana przez komisje wychowawców/ klas/,

- popularyzacja wśród uczniów literatury dotyczącej życia rodzinnego,

- spotkania uczniów z psychologiem,

- lekcje religii,

- zajęcia z „Przygotowania do życia w rodzinie”.

 

komisja wychowawców klas, wychowawcy klas, pedagog szkolny

bibliotekarka

psycholog

katecheta

nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje

systematycznie cały rok

 

 

 

 

 

termin rozpoczęcia zajęć zależy od liczby chętnych

4.2

Wyjaśnianie problemów związanych z okresem dojrzewania

- lekcje wychowawcze,

- spotkania z psychologiem,

- rozmowy z pedagogiem szkolnym,

- popularyzacja wśród uczniów literatury dotyczącej okresu dojrzewania.

wychowawcy klas,

psycholog,

pedagog szkolny,

bibliotekarka

systematycznie cały rok

 

5. ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

 

5.1

Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej

- wybór samorządów klasowych,

- wybór samorządu uczniowskiego,

- opracowanie i przyjęcie planów pracy samorządu

wychowawcy klas, opiekunowie samorządu uczniowskiego

wrzesień

5.2.

Rozwijanie samorządności uczniów

- udział w organizacji klasowych wyjść do teatrów, kin muzeów, wycieczek itp.

- organizacja szkolnych akcji charytatywnych,

- opieka nad dziećmi z Domu Pomocy Społecznej w Prusach,

- organizacja zbiórki makulatury,

- udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego w strukturach międzyszkolnych,

- opiniowanie wniosków o wyróżnianie i ukaranie uczniów,

- opiniowanie propozycji ocen zachowania.

samorządy klas, szkolny samorząd uczniowski, wychowawcy klas, opiekunowie samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny

systematycznie cały rok

5.3.

Promocja uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz innych

- okresowe wyróżnianie i nagradzanie uczniów,

- zgłaszanie kandydatur do konkursu nastolatków „8 Wspaniałych”

dyrekcja szkoły, opiekunowie samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas

styczeń, czerwiec

luty

 

6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT

 

6.1.

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację zajęć wf

- lekcje wf

nauczyciele wf

systematycznie cały rok

6.2.

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych

zajęcia w sekcjach działających w ramach UKS „Chemobudowa”

nauczyciele wf, zarząd UKS

systematycznie cały rok

6.3.

Udział w rywalizacji międzyszkolnej

rozgrywki w ramach Licealiady

nauczyciele wf

zgodnie z harmonogramem rozgrywek w poszczególnych konkurencjach

6.4.

Udział w ogólnopolskiej spartakiadzie szkół budowlanych

mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych

nauczyciele wf

zgodnie z harmonogramem mistrzostw

 

6.5.

Organizacja szkolnych imprez sportowo - rekreacyjnych

mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych,

Dzień sportu Szkolnego

nauczyciele wf, wychowawcy klas

systematycznie cały rok

czerwiec

6.6.

Udział młodzieży w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez władze samorządowe

- rajd rowerowy w ramach obchodów Dni Nowej Huty,

- bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika,

- Marszobieg Niepodległości,

- Samorządowy Bieg  Przełajowy

rajd – mgr inż. Maria Rokita, nauczyciele wf,  wychowawcy klas

wrzesień

październik

listopad

maj

7. OPIEKA PSYCHOLGICZNA NAD UCZNIAMI, PRZECIWDZIALANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOLECZNEMU

 

7.1

Rozpoznawanie warunków życia, nauki i sytuacji domowej uczniów

- przegląd dokumentacji,

- ankiety informacyjne,

- rozmowy z uczniami i rodzicami

wychowawcy klas, pedagog szkolny

systematycznie cały rok

7.2.

Opieka nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

- analiza frekwencji, ocen, uwag w dziennikach lekcyjnych,

- ewidencja uczniów powtarzających klasę,

- ewidencja uczniów , którzy otrzymali ocenę roczną naganną ocenę zachowania,

- indywidualne rozmowy z uczniami,

- stały kontakt z rodzicami uczniów,

- współpraca z kuratorami sądowymi, specjalistami do spraw nieletnich, sadem dla nieletnich,

- ewidencjonowanie uczniów wchodzących w konflikt z prawem i otrzymujących kary regulaminowe,

- zbieranie informacji o uczniach zagrożonych lub niedostosowanych społecznie,

analiza orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznych.

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

systematycznie cały rok

7.3.

Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

- zapomogi z  funduszy rady rodziców,

- pomoc w przygotowywaniu wniosków o stypendia z funduszy państwowych, samorządowych i Unii Europejskiej

rada rodziców, wychowawcy klas, pedagog szkolny

systematycznie cały rok,

zgodnie z obowiązującymi

terminami

7.4

Zapobieganie uzależnieniom

- ankiety,

- obserwacje i rozmowy z uczniami

odpowiednio tematycznie ukierunkowane lekcje wychowawcze,

- spotkania z psychologiem,

- spektakle teatralne,

- systematyczna współpraca z Policją Strażą Miejską poradniami ds. uzależnień,

- szkolenie rady pedagogicznej

- szkolenie rodziców

 

dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

systematycznie cały rok

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem szkoleń

7.5.

Zapobieganie patologicznym zachowaniom

- edukacja prawna /spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,

- systematyczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli,

- wykorzystywanie monitoringu szkoły,

- prelekcje dla rodziców,

- rozmowy z uczniami.

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele

systematycznie cały rok

8. ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

 

8.1.

Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

- udział uczniów w zajęciach kółek zainteresowań

 

nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

systematycznie cały rok

8.2.

Udział młodzieży w konkursach

- organizacja tematycznych konkursów na terenie szkoły,

- udział młodzieży w konkursach zewnętrznych

komisje przedmiotowe, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

wg kalendarza  przyjętego w rocznych planach  komisji

8.3

Wystawy, wycieczki dydaktyczne

- zwiedzanie wystaw budowlanych i motoryzacyjnych /Centrum Wystawowe „Chemobudowa – Kraków” S.A./,

- wycieczki dydaktyczne do: zakładów pracy,  warsztatów szkolnych, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków egzaminacyjnych

nauczyciele przedmiotów zawodowych

systematycznie cały rok

8.4.

Promowanie  uczniów osiągających bardzo dobre  wyniki w nauce, frekwencji, konkursach oraz zachowaniu

- wyniki i osiągnięcia w gablotach szkolnych,

- nagradzanie i wyróżnianie  uczniów na apelach szkolnych

- nagrody na koniec roku szkolnego

 

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

systematycznie cały rok

 

9. KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY WOBEC ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 

9.1.

Zapoznanie uczniów z pojęciem środowiska lokalnego, tworzenie pozytywnego obrazu środowiska lokalnego, upowszechnianie wiedzy o regionie

- lekcje wychowawcze, języka polskiego, ochrony i kształtowania środowiska,

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele

systematycznie cały rok

9.2.

Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w różnych formach życia społeczności lokalnej i aktywności obywatelskiej

- lekcje wychowawcze, historii i wos,

- spotkania z przedstawicielami rady dzielnicy XVIII

- zapoznanie się z pracą instytucji użyteczności publicznej

wychowawcy klas, nauczyciele, samorząd uczniowski

systematycznie cały rok

9.3.

Prace społecznie użyteczne na rzecz dzielnicy XVIII

- porządkowanie terenów wokół obiektów sportowych              MOS Krakus i KS Krakowianka,

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- sprzątanie terenów  położonych wokół szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele wf

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

10. PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO PODJĘCIA PRACY

 

10.1

Zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami dotyczącymi prawa pracy, zawierania umów o pracę, zasad ubezpieczenia społecznego

- lekcje w ramach postaw przedsiębiorczości

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

ostatni okres nauki

10.2.

Zaznajomienie uczniów z zasadami tworzenia i kompletowania dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy

- lekcje w ramach podstaw przedsiębiorczości i języka polskiego

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i języka polskiego

ostatni okres nauki

10.3

Zapoznanie uczniów klas III zsz i IV technikum z rynkiem pracy

- udział młodzieży w targach pracy

- zapoznanie się młodzieży z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

wychowawcy klas, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pedagog szkolny, specjalista ds. doradstwa zawodowego

zgodnie z terminem targów,

w uzgodnieniu z Urzędem Pracy

10.4.

Zaznajomienie uczniów klas III zsz i IV technikum z zasadami egzaminów potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe

- spotkania uczniów z specjalista ds. szkolenia zawodowego

specjalista d/szkolenia zawodowego

wrzesień

 

11. ZAPOZNANIE MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 

11.1

Sekty i ich oddziaływanie na  młodzież

 

 

 

 

 

 

- lekcje wychowawcze, wos, historii ,języka polskiego, religii

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele historii, wos, pedagog szkolny, katechetka

 

 

 

 

 

 

systematycznie cały rok

11.2

Pornografia – jej wpływ na rozwój osobowości, walka z pornografią

11.3.

Eliminowanie z zachowania aspołecznego, egoizmu, wrogości, sadyzmu

11.4

Narkomania – problem współczesnego świata. Jak się przed nią bronić?

11.5

W jaki sposób we współczesnym świecie walczyć z problemami nierówności społecznej, przejawami rasizmu i nietolerancji

11.6

Państwo, prawo, demokracja – jakie państwo nam się podoba i dlaczego?

11.7

Prawa człowieka, prawa dziecka

12. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

12.1 Kontynuacja działań prowadzonych do tej pory, mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. - wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez sumienne i rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli, monitoring za pomocą kamer i patroli Straży Miejskiej.   Systematycznie cały rok
12.2 Kształtowanie właściwych reakcji na obserwowane czy doświadczane akty przemocy i agresji -  lekcje wychowawcze ukierunkowane szczególnie na realizację tematyki profilaktyki i przeciwdziałania agresji i przemocy. Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,, warsztaty, prezentacje wychowawcy, pedagog  
12.3 Zmniejszenie liczby uczniów palących papierosy na terenie szkoły poprzez stosowanie szkolnej procedury. - systematyczne przypominanie regulaminów szkolnych zawierających prawa i obowiązki ucznia, nauczyciele, dyrekcja  
12.4 Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Straż Miejska, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kuratorzy sądowi, i.t.p.  - spotkania z przedstawicielami policji i Straży Miejskiej - dyrekcja, wychowawcy, pedagog  
12.5 Promocja zdrowego stylu życia - spektakle, programy profilaktyczne, warsztaty, pogadanki, spotkania z pielęgniarką szkolną i specjalistami    
12.6  Diagnoza niepożądanych zachowań na terenie szkoły (agresja, akty przemocy, wagary, kradzieże, nadużywanie nikotyny, alkoholu i substancji psychoaktywnych)   – ankiety diagnozujące i opracowanie modyfikacji działań na podstawie otrzymanych wniosków    

 13. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

13.1 Systematyczne kontakty z rodzicami: rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas wywiadówek, anonimowe sondaże ankietowe,

- zapoznanie rodziców na zebraniach z regulaminem szkoły, programem wychowawczym szkoły oraz systematyczne ich przypominanie

-  monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczego szkoły.
- udostępnienie tekstów oraz omówienie najważniejszych ich zapisów podczas wywiadówek klasowych.
- spotkania organizacyjne rodziców  z dyrekcją, wychowawcami klas i pedagogiem
- otoczenie szczególną opieką wychowawczą uczniów, których rodzice wyjeżdżają do pracy za granicą.
-  zachęcanie rodziców do systematycznej współpracy z wychowawcą oraz wczesnego ujawniania problemów wychowawczych czy zdrowotnych ich dzieci

   
13.2 Bieżąca współpraca z Radą Rodziców - umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły:
 - zapraszanie rodziców do współorganizowania imprez i uroczystości klasowych i ogólnoszkolnych
- przygotowanie prezentacji dla rodziców o odbytych uroczystościach, konkursach, zawodach, olimpiadach.
- systematyczne informowanie rodziców o sukcesach szkoły i uczniów (zebrania, strona internetowa, tablice informacyjne)
   
13.3  Pedagogizacja rodziców - wykłady i prelekcje o tematyce wychowawczej z udziałem pedagoga, psychologa i innych specjalistów
- spotkania edukacyjne z policjantami na temat odpowiedzialności karnej i uzależnienia od narkotyków
 - warsztaty umiejętności wychowawczych - udostępnianie literatury z zakresu problematyki okresu dorastania (broszury informacyjne, informacje na stronie internetowej.)
   
13.4 Praca nad poprawnymi relacjami: uczeń - rodzic, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń-nauczyciel - rodzic